G-7BYT35YYX8
top of page
Algemene leveringsvoorwaarden Protify
Basis-strip-blok.png

Algemene leveringsvoorwaarden

Protify B.V.

Gevestigd en kantoorhoudende: Bisonspoor 3002-C801, 3605 LT, Maarssen, Nederland

Kamer van Koophandel: 65612000

 

ALGEMEEN

1.1 Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Protify: Protify B.V., gevestigd te Maarssen

 • Opdrachtgevers: bedrijven of instellingen waarbij Protify B.V. een opdracht zal uitvoeren

 • Programmatuur: de specifiek door Protify B.V. opgeleverde sublicentie van de standaard en/of maatwerk

 • SaaS software.

 • PCT: ProActive Compliance Tool

 • Documentatie: de beschrijving hoe de SaaS software moet worden toegepast, respectievelijk hoe het management in samenhang met het gebruik van de software tot het gewenste doel leidt.
   

1.2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Protify en diens opdrachtgevers. Deze Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar en te downloaden van onze website.

 

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, diensten, offertes en andere overeenkomsten (licentieovereenkomsten) tussen Protify en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op het niet exclusieve recht van gebruik van de ProActive Compliance Tool (PCT) producten.

 

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Grondslag offertes

Offertes van Protify zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Protify zal de door hen te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

3 Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Protify nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Protify betrokken (zullen) zijn. Indien Protify werkzaamheden niet kan uitvoeren als gevolg van het niet (tijdig) ter beschikking stellen van gegevens en/of medewerkers, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Protify geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

5 Wijziging adviesteam

Protify de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Protify plaatsvinden.

6 Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn de administratiekosten, reisuren, reisen verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Protify noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven. Alle door Protify genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

Protify is gerechtigd de prijzen op ieder moment aan te passen. Protify zal de wijzigingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk aankondigen zodat Opdrachtgever daar kennis van kan nemen. Indien Opdrachtgever de prijswijziging als bedoeld in het vorige lid niet wenst te accepteren, kan zij de Overeenkomst opzeggen met inachtneming een opzegtermijn van één maand. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. Deze bepaling geldt niet voor de wijziging van de fee voor het gebruik van de ProActive Compliance Tool (PTC). Voor wijziging van de fee is in artikel 21 een afwijkende regeling opgenomen.

7 Betalingsvoorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden aan het einde van het project in rekening gebracht, tenzij expliciet termijnbetalingen overeengekomen zijn.

 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Protify met een beroep op de onzekerheidsexceptie de opdrachtgever verbieden het resultaat van de opdracht te gebruiken. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

 

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Protify de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Protify verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Protify kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Protify, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever. Managed Services worden steeds aangegaan voor een periode van maximaal 1 jaar (steeds tot het einde van het kalenderjaar. Managed Services kunnen enkel worden opgezegd 1 maand voor het einde van het kalenderjaar. Opdrachtgever dient daarbij steeds een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen.

10 Overmacht

Indien door overmacht of enige andere oorzaak buiten de controle van Protify, zoals met name staking, vertraging, uitsluiting, brand, oproer, openbare onrust en dergelijke, Protify één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of een onderhoudscontract niet kan aanvangen, voltooien, dan wel voortzetten, zal de uitvoering van het betreffende deel van de opdracht c.q. het onderhoudscontract worden opgeschort. Protify zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van een zodanig feit of een zodanige omstandigheid.

 

Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Protify zich bij de uitvoering van de opdracht bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de opdracht daardoor onmogelijk wordt, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte, naleving in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen met name in aanmerking: overheidsmaatregelen, verkeers-, en transportstoringen, storingen in de aflevering van producten en hulpmiddelen, arbeidsconflicten, door beide partijen onvoorziene complicaties en dergelijke.

11 Ontbinding

Indien opdrachtgever met betaling of enige andere verplichting uit de opdracht, het licentiecontract dan wel onderhoudscontract in gebreke blijft, zal Protify opdrachtgever ingebrekestellen, en opdrachtgever een redelijke termijn geven om alsnog haar verplichtingen na te komen. Indien opdrachtgever ook na ontvangst van de ingebrekestelling haar verplichtingen niet nakomt, is opdrachtgever in verzuim en is Protify onverminderd een eventuele verplichting van de opdrachtgever tot schadevergoeding, gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, alsmede tot terugneming van het geleverde dan wel afsluiten van de programmatuur.

 

De in het voorafgaande lid bedoelde bevoegdheid tot ontbinding en terugneming heeft Protify tevens, indien de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie mocht komen te verkeren, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling verkrijgt, of indien beslag onder de opdrachtgever wordt gelegd.

12 Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook de PCT-software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Protify. Openbaarmaking en verder gebruik kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Protify. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

13 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Protify is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Protify zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Protify aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Protify, haar werkwijze en dergelijke, dan wel de verstrekte rapportage(s) ter beschikking stellen.

14 Overtredingen

Bij overtreding van het in artikel 12 bepaalde is de opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00 onverminderd het recht van Protify op vergoeding van de als gevolg van de overtreding door haar geleden schade.

 

Bij overtreding van het in artikel 13 bepaalde is de overtredende partij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00 aan de andere partij, onverminderd het recht van de andere partij op vergoeding van de als gevolg van de overtreding door haar geleden schade

15 Aansprakelijkheid

Protify is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

 

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot de directe schade alsmede tot het bedrag van het honorarium dat Protify voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

Opdrachtgever kan Protify niet aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade die verband houdt met de certificering (of het niet verkrijgen daarvan) van het bedrijf.

 

Mocht sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming bij de levering van de PCT, is Protify jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de directe schade. Protify is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens het tijdelijk uitvallen van de PCT.

 

Iedere aansprakelijkheid van Protify voor schade is beperkt tot maximaal de fee die opdrachtgever onder de Overeenkomst in de afgelopen twaalf (12) maanden heeft betaald aan Protify (exclusief BTW).

 

Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen is Protify nimmer aansprakelijk, indien niet of niet tijdig aan verplichtingen wordt voldaan ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt, naast in wet en jurisprudentie, verstaan de omstandigheid waarop redelijkerwijs geen invloed kan worden uitgeoefend en wat mens, materieel en/of techniek belemmerd ten opzichte van het regulier functioneren.

16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan c.q. een overeenkomst met de opdrachtgever, zullen - met uitzondering van die geschillen tot kennisneming waarvan de kantonrechter bij uitsluiting bevoegd is - worden beslecht voor de volgens het gewone recht bevoegde rechter te Utrecht.

MANAGED SERVICES CONTRACTEN

De voorwaarden zoals geformuleerd onder het ALGEMEEN deel van deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de levering en het gebruik van Managed Services, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

17 Managed Services

Protify kan een offerte uitbrengen voor een Managed Services contract. Een Managed Services contract is altijd afgestemd op de situatie van opdrachtgever.

 

18 Opzeggen

Tenzij in de offerte anders is vermeld worden Managed Service contracten aangegaan voor een periode van maximaal 1 jaar (steeds tot het einde van het kalenderjaar). Opzeggen kan enkel tegen het einde van de looptijd, waarbij een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen moet worden. Managed Service contracten die niet (tijdig) worden opgezegd, worden stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar.

19 Tarief

Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld, wordt voor de werkzaamheden een vast bedrag per maand in rekening gebracht. In geval van stilzwijgende verlenging van het Managed Service contract heeft Protify de mogelijkheid het maandelijkse tarief van het Managed Service contract te verhogen in verband met de tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten. Protify zal wijzigiging van het maandelijkse tarief ten minste dertig (30) dagen van tevoren melden. 

 

LEVERING EN GEBRUIK PROGRAMMATUUR

De voorwaarden zoals geformuleerd onder het ALGEMEEN deel van deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de levering en het gebruik van programmatuur, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

20 Levering dienst gebruik software

Protify adviseert met betrekking tot het monitoren en beheren van aan gerelateerde activiteiten. Als onderdeel van de dienstverlening kan Opdrachtgever gebruik maken de Software as a Service (SaaS) oplossing van Protify, de ProActive Compliance Tool (“Dienst”).

 

Protify heeft (via een groepsmaatschappij) een licentie op de door ISO2HANDLE ontwikkelde Dienst. Protify verstrekt een niet exclusief gebruiksrecht op de Dienst aan Opdrachtgever.

 

Onder het gebruiksrecht als bedoeld in dit artikel wordt tevens alle toekomstige updates van de Dienst verstaan.

 

Protify zal de Dienst via het internet (cloud) beschikbaar stellen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een internetverbinding. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is Protify niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

 

Bij aanmelding zal Protify voor Opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Opdrachtgever is er zich van bewust dat verlies van de inloggegevens kan leiden tot ongeoorloofde toegang tot de Dienst. Opdrachtgever zal de inloggegevens daarom afschermen voor onbevoegden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die via de Dienst, al dan niet door Eindgebruikers, in zijn Account worden uitgevoerd.

 

In aanvulling op hetgeen hierboven is beschreven zal Opdrachtgever er voor zorgen dat alle Eindgebruikers op de hoogte zijn van de beperkingen aan het gebruik van de Dienst zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden.

21 Fee voor de licentie

De fee voor het beschikbaar stellen van de Dienst wordt separaat in de offerte opgenomen en tevens apart op facturen vermeld. Protify koopt (via een groepsmaatschappij) de Dienst in bij ISO2HANDLE en is gebonden aan de door ISO2HANDLE gehanteerde tarieven. In geval ISO2HANDLE een tariefsverhoging doorvoert, heeft Protify het recht deze tariefverhoging door te belasten, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de overeenkomst met betrekking tot de Dienst tussentijds te beëindigen (uiteraard kan wel tegen het einde van de looptijd van de licentie worden opgezegd). Protify zal wijziging van de fee ten minste dertig (30) dagen van tevoren melden. 

22 Beschikbaarheid en onderhoud

Protify (en/of ISO2HANDLE) neemt technische en organisatorische maatregelen om er voor te zorgen dat de Dienst beschikbaar zal zijn. Protify (en/of ISO2HANDLE) kan echter niet garanderen dat deze genomen maatregelen te allen tijde doeltreffend zullen zijn. Opdrachtgever is er zich van bewust dat de Dienst afhankelijk is van een stabiele internetverbinding op de locatie waar

 

Opdrachtgever gebruik maakt van de Dienst. Protify (en/of ISO2HANDLE) kan geen invloed uitoefenen op de internetverbinding, netwerk, apparatuur of alle andere Diensten/apparaten die niet geleverd zijn door Protify (en/of ISO2HANDLE).

 

Protify (en/of ISO2HANDLE) heeft het recht om de Dienst, bijbehorende websites of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Protify (en/of ISO2HANDLE) spant zich in dergelijke buitengebruikstellingen zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden. In het geval dat Protify (en/of ISO2HANDLE) van mening is dat een buitengebruikstelling van de Dienst - al dan niet tijdens kantooruren - noodzakelijk is voor de goede werking van de Dienst, is zij gerechtigd de Dienst per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever. Protify (en/of ISO2HANDLE) is echter nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

23 Garanties en wijzigingen

Opdrachtgever aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Opdrachtgever die aantreft in de Dienst op het moment van aflevering (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

 

Protify (en ISO2HANDLE) garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken. Protify maakt gebruik van het platform van ISO2HANDLE en is daarmee afhankelijk van de beschikbaarheid en security (zoals beschreven op www.iso2handle.nl) van ISO2HANDLE. ISO2HANDLE streeft ernaar dat de server zeven (7) dagen per week en vierentwintig (24) uur per dag beschikbaar is, met uitzondering op de tijden van regulier, correctief en preventief onderhoud. ISO2HANDLE streeft naar een beschikbaarheidspercentage van der server van ten minste negenennegentig en een halve (99,5) procent gedurende kantoortijden.

 

Protify kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in het bijzonder voor bedrijfsof andere gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband houdend met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de programmatuur.

 

De wijze waarop het onderhoud wordt uitgevoerd, wordt door Protify (c.q. ISO2HANDLE) bepaald. Opdrachtgever verschaft Protify en ISO2HANDLE tijdens de normale kantooruren, alle medewerking voor het verrichten van het onderhoud, zoals gebruik systeem en inzage in de in- en output, welke op het onderhoud betrekking hebben.

 

Protify (en/of ISO2HANDLE) zal de gemelde problemen en/of gebreken verhelpen bij de eerstvolgende update van de Dienst. Bij urgente problemen en/of gebreken zal ISO2HANDLE zich inspannen de update zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.

 

Protify (en/of ISO2HANDLE) mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Opdrachtgever welkom, maar Protify (en/of ISO2HANDLE) heeft het recht de aanpassingen niet door te voeren en zal nimmer zijn gericht op maatwerk. Opdrachtgever kan in geen geval de oude versie van de Dienst blijven gebruiken.

24 Gedragsregels voor gebruiker

Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Protify (en/of ISO2HANDLE) van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

 

Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Protify (en/of ISO2HANDLE) of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Protify (en/of ISO2HANDLE) of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Protify (en/of ISO2HANDLE), op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Protify (en/of ISO2HANDLE), haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

 

Indien naar het oordeel van Protify (en/of ISO2HANDLE) hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Protify (en/of ISO2HANDLE) of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Protify (en/of ISO2HANDLE) gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Protify (en/of ISO2HANDLE) mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.

 

Opdrachtgever is aansprakelijk voor, en vrijwaart Protify (en/of ISO2HANDLE) volledig tegen, alle door Protify (en/of ISO2HANDLE) geleden schade en kosten als het gevolg van de niet nakoming van het bepaalde onder punt 23, ongeoorloofd gebruik van de Dienst, wijzigingen aan de Dienst en/of onrechtmatige opslag van data. De vorige zin blijft van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

25 Persoonsgegevens

Met de Dienst worden mogelijk persoonsgegevens verwerkt. Protify (en/of ISO2HANDLE) treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordering Gegevensbescherming; Opdrachtgever is daarmee aan te merken als de verantwoordelijke.

 

De persoonsgegevens die Protify van Opdrachtgever verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het leveren van de Dienst. In verband met het gebruik van de Dienst treedt ISO2HANDLE op als subverwerker. Tussen Protify en ISO2HANDLE is een subverwerkingsovereenkomst gesloten.

 

Protify zal de Persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.

 

26 Documentatie

Protify stelt documentatie beschikbaar voor het gebruik van de programmatuur. 

27 Intellectueel eigendomsrechten software

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de programmatuur rusten uitsluitend bij ISO2HANDLE. Protify beschikt over een niet exclusieve licentie op de programmatuur en het recht om sublicenties te vertrekken.

 

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend. Het staat Opdrachtgever niet vrij deze Dienst te verveelvoudigen of openbaar te maken. Opdrachtgever zal nimmer recht hebben op afgifte van de broncode van Dienst.

 

De rechten van intellectuele of industriële eigendom die betrekking heeft op de content die door Protify al dan niet (met behulp van de template editor) in de programmatuur is opgenomen zoals frameworks, normen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Protify. Het staat Opdrachtgever niet vrij deze content aan derden te verstrekken dan wel openbaar te maken.

28 Overdraagbaarheid

Het gebruiksrecht op programmatuur is niet overdraagbaar.

29 Ondersteuning

Protify verleent aan al haar opdrachtgevers telefonische ondersteuning op de volgende tijdstippen: maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17:00 uur. Opdrachtgever kan ervoor kiezen om met Protify afspraken te maken over een uitgebreidere ondersteuning (dus buiten deze tijdstippen zoals genoemd).

30 Opzegging lopende licentieovereenkomsten

Tenzij in de offerte anders is vermeld worden Licentiecontracten aangegaan voor een periode van maximaal 1 jaar. De datum dat de licentieovereenkomst wordt aangegaan (activatiedatum) wordt door Protify vermeld op de factuur. Opzeggen kan enkel geschieden tegen het einde van de looptijd, waarbij een opzegtermijn van 1 maand (30 dagen) in acht genomen moet worden. Licentiecontracten die niet (tijdig) worden opgezegd, worden stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar.

 

Beide partijen kunnen de Overeenkomst per direct beëindigen indien de andere partij:

 • in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting;

 • haar faillissement aanvraagt of derden het faillissement van deze partij aanvragen; 

 • surseance van betaling heeft aangevraagd;

 • tot liquidatie over gaat.

 

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Protify op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Dertig (30) dagen na beëindiging van de Overeenkomst zal Protify (en/of ISO2HANDLE) het Account en de middels de Dienst opgeslagen data verwijderen van haar servers.

bottom of page